Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht of copyright is het exclusieve recht van de maker van een oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap of kunst – of van zijn rechtverkrijgenden – om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Onder het begrip werk wordt verstaan ‘een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming, een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen zijn boeken, songteksten, werken van beeldende kunst en TV formats. Ideeën en methoden dienen concreet te zijn uitgewerkt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Je hebt al auteursrecht!

Het auteursrecht ontstaat vanzelf, zonder formaliteiten. De enkele schepping van het werk is voldoende mits de schepping zintuiglijk waarneembaar is. Zo zullen een roman en een TV Format pas auteursrechtelijk beschermd zijn, wanneer deze daadwerkelijk aan het papier zijn toevertrouwd. Het auteursrecht onderscheidt zich hiermee van andere intellectuele eigendomsrechten zoals het merkenrecht, het modelrecht en het octrooirecht.

Maar kun je dat ook bewijzen?

Op een zeker moment zul je met je creatie naar buiten moeten treden. Je stuurt het werk bijvoorbeeld naar een fabrikant, een tv-producent of een uitgever. Om te voorkomen dat er een conflict ontstaat over de vraag wie nu eigenlijk de maker (en dus de auteursrechthebbende) is van het werk, is het verstandig je idee te hebben vastgelegd, voordat je ermee naar buiten treedt. Bij CC Proof kun je jouw idee snel, safe en simpel registreren. De registratie kan in een later stadium dienen als doorslaggevend bewijs in een eventueel conflict. Daarnaast kan de registratie dienen als een preventief middel om derden te weerhouden om er met jouw idee vandoor te gaan.

Om derden erop te attenderen dat jij de auteursrechthebbende bent, kun je de CC Proof notice gebruiken. CC Proof raadt dit gebruik vanuit preventieve overwegingen aan.

Waar heb ik auteursrechtelijke bescherming?

Berner Conventie - blog size

In de bovenstaande afbeelding is in blauw te zien welke landen er zijn aangesloten bij de Berner Conventie. In deze landen word je door het creëren van een werk, beschermd door het auteursrecht.

Het is in deze landen mogelijk om door middel van het bewijs dat je bij CC Proof krijgt, jouw auteursrechtelijke bescherming op te eisen.

Geheimhoudingsverklaring

Met de registratie van jouw idee bij CC Proof verkrijg je dus een geboortedatum van jouw idee. Weliswaar ligt daarmee vast op welke datum het idee bestond, maar dat geeft geen juridische rechten. Juridische bescherming van een idee kun je mogelijkerwijs op twee manieren verkrijgen:

1) Het idee dusdanig uitwerken en daarmee een auteursrechtelijk beschermd werk creëren
2) Het afsluiten van een geheimhoudingsverklaring met de wederpartij

Omdat je tijdens de ontwikkeling en exploitatie van jouw idee dient te communiceren en onderhandelen met andere partijen, is het verstandig om deze wederpartij een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Een geheimhoudingsverklaring is een document waarin je gesprekspartner en jij overeenkomen om, in het gesprek naar voren gekomen informatie, niet met anderen te delen, ofwel geheim te houden. Bij ondertekening van de verklaring wordt er dus duidelijk op gewezen dat diefstal van het idee niet zonder risico is. Om de gebruiker van CC Proof een handje te helpen stelt CC Proof, kosteloos, een geheimhoudingsverklaring beschikbaar.

Download hier de Nederlandse Geheimhoudingsverklaring van CC Proof